Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova

Šafaříkova 961, 686 01 Uherské Hradiště

S dvacetiletou tradicí se snažíme v maximální možné míře začleňovat hendikepované jedince do majoritní společnosti. Zlepšení kvality jejich života bereme jako poslání.

Vzděláváme děti a žáky s kombinovaným postižením (mentálním, smyslovým, tělesným), děti s nerovnoměrným vývojem, poruchami pozornosti, s těžkými vadami řeči a děti s poruchami autistického spektra.

Zařazení dítěte do systému speciálního vzdělávání probíhá na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka a doporučení školského poradenského zařízení. Školským poradenským zařízením jsou speciálně pedagogická centra a pedagogicko psychologické poradny. 

Škola je certifikovaným pracovištěm konceptu bazální stimulace.

Kariérové poradenství je ve školním roce 2020 – 2021 hrazeno z projektu MAP II. Projekt Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649, je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a státního rozpočtu.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova
Šafaříkova 961
686 01 Uherské Hradiště

Mgr. Karel Zerzáň, ředitel školy
+420 777 552 882
karel.zerzan@zsmssuh.cz
www.zsmssuh.cz